Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Onderneming: Droom & Speel
.

Vestingsadres: 9120 Vrasene (Beveren-Waas)
 Hoogland 18.

Klant: degene met wie Droom & Speel een overeenkomst is aangegaan.

KvK nummer: 0761.786.035

BTW nummer: BE 0761.786.035

1. Toepasselijkheid.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van kracht voor alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, producten, bestellingen en leveringen door of namens Droom & Speel. De huurder/klant wordt geacht op de hoogte te zijn van onze algemene voorwaarden en dient hiermee akkoord te gaan.

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Droom & Speel en de klant

 • Droom & Speel kan alleen afwijken van deze voorwaarden als dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met de klant.

 • Vooraleer de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de huurder/klant beschikbaar gesteld.

 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan vooraleer de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de huurder/klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de huurder/klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 • Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld in dezelfde stijl als deze algemene voorwaarden.

 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen door Droom & Speel uitgelegd te worden.

2. De huurprijs.
 • De huurder/klant krijgt op voorhand via mail een betaaloverzicht

 • De huurprijs van de droompakketten bedraagt 100 euro per feestje voor 4 kinderen en 25 euro extra per kind. De huurprijs moet volledig betaald worden op de dag van afhaling cash of via de payconiq app.

 • De (huur)prijs van de speelpakketten bedraagt 20 tot 30 euro per dag voor 4 kinderen en 4 tot 6 euro extra per kind.

 • De huurder/klant is verplicht om, op het moment van bevestiging, voor de uitoefening van zijn verplichtingen een geldsom van 50 euro (20 euro voor de speelpakketten indien ze zonder het droompakket gehuurd worden) als borg te stellen. Pas dan is de reservatie definitief.

 • De kosten voor het halen en terug brengen van de producten komen voor rekening en verantwoordelijkheid van de huurder/klant.

 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 21 % btw.

 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Droom & Speel niet verplicht om het product voor de foutieve prijs te leveren.

3. Aanpassing huurprijs.
 • Droom & Speel behoudt zich het recht om de huurprijs aan te passen aan objectieve factoren en deelt de gebeurlijke prijsaanpassing middels gemotiveerd schrijven mee aan de huurder/klant, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

 • Alle prijzen die Droom & Speel hanteert voor producten of diensten, op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Droom & Speel ten alle tijde wijzigen.

4. Waarborg.
 • De huurder/klant is verplicht aan Droom & Speel een waarborgsom te overhandigen van 50 euro voor de droompakketten en 20 euro voor sommige speelpakketten.

 • De waarborgsom, dewelke overhandigd dient ter bevestiging van de overeenkomst, dient ter dekking van schade en/of verlies van het verhuurde materiaal, onafgezien wie oorzaak ervan is geweest, huurder of derden, en van elke mogelijke schadevergoeding die voortkomt uit de niet-naleving van de overeenkomst.

 • Is de waarborgsom ontoereikend dan behoudt Droom & Speel het recht om een schadevergoeding te vorderen ter recuperatie van de schade die niet door de waarborg is gedekt.

 • Droom & Speel behoudt zich het recht voor om vervallen verhuurtermijnen te compenseren met de waarborg evenals de kosten van reparatie/reiniging/vervanging.

 • Droom & Speel is verplicht deze waarborg bij de beëindiging van het verhuurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen bij Droom & Speel heeft voldaan, aan de huurder terug te geven binnen de 7 dagen na inlevering van de gehuurde goederen.

5. Afhalen en terugbezorgen.
 • De huurder/klant dient de goederen bij Droom & Speel zelf af te halen en op gebreken te controleren.

 • De duur van de huur is vooraf overeengekomen via mail.

 • Afhalingen en terug bezorgingen kunnen niet gebeuren met een open aanhangwagen of pick-up. Alle materiaal moet beschermd zijn tegen neerslag.

 • Na beëindiging van de overeenkomst dient de huurder/klant de goederen terug te bezorgen op het afgesproken tijdstip, in dezelfde staat (behoudens normale slijtage) waarin ze zijn geleverd.

 • Indien bij de goederen reserve onderdelen worden meegegeven en deze gebruikt zijn, moeten deze bij de terug bezorging ingeleverd worden. Indien dit niet het geval is, dan is de huurder/klant verplicht de waarde van de niet teruggebrachte reserveonderdelen te vergoeden aan Droom & Speel. De waarborg dient mede hiervoor als zekerheid.

 • Afhaling van de gehuurde goederen zijn steeds op afspraak, doch in principe altijd op donderdagavond tussen 18u en 21u voor een feestje op vrijdag en tussen 19u en 20u of zaterdag voor 14u voor feestjes op zaterdag op de dag van aanvang van de huur, respectievelijk voor 14 uur ’s middags op de dag van einde van de huur. Hiervan kan na onderling overleg worden afgeweken.

 • Indien de gehuurde goederen na afloop van de huurovereenkomst niet tijdig worden teruggebracht, dan zal voor ieder(e) (deel van een) dag dat de goederen te laat teruggebracht zijn de huurprijs in rekening worden gebracht.

 • Overeenkomsten betreffende afhalen van de pakketten zullen door Droom & Speel zo goed mogelijk worden nageleefd, Overschrijding van de overeenkomst in geval van overmacht, kan geen aanspraak geven op enige schadevergoeding, ook niet na voorafgaandelijke ingebrekestelling.

6. Al het materiaal moet terug gebracht worden in de staat waarin deze vertrokken is. Wat wil zeggen:
 • Tenten dienen in elkaar te zitten en in de voorziene zakken zitten

 • Matrassen dienen opgerold te zijn en samen met de lakens en kussens in de voorziene zak te zitten.

 • Al het materiaal dient netjes terug te worden geleverd in de voorziene zakken of dozen.

 • Het linnengoed moet niet gewassen worden.

 • De borden, bestek, bekers en ontbijttafels worden afgewassen (bij voorkeur niet in afwasmachine).

.
7. Schade veroorzaakt aan de verhuurde goederen door de huurder/klant.
 • Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van geen goede behandeling, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en bijkomstig aan de huurprijs aan de huurder/klant in rekening gebracht. De waarborg dient mede hiervoor als zekerheid.

8. Prijzen en aanbod.
 • Droom & Speel is als kleine onderneming onderworpen aan de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting.

 • De kosten voor het halen en brengen van de producten komen voor rekening en verantwoordelijkheid van de klant.

 • Het aanbod is vrijblijvend. Droom & Speel is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 • Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

 • De afbeeldingen die Droom & Speel gebruikt zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. De afbeeldingen zijn eigen referenties en Droom & Speel behoudt zich het recht om deze aan te passen.

9. Annulering.
 • De bestelling kan voorafgaandelijk door de huurder worden geannuleerd tot 3 weken voor de overeengekomen afhaaldatum.

 • Bij annulering korter de 3 weken voor de afgesproken afhaaldatum wordt de volledige waarborg in rekening gebracht.

10. Betalingen.
 • Rekeningen worden voldaan bij afhaling door cash betaling of via bancontact/ payconiq app., tenzij anders is overeengekomen.

 • Bij niet of onvolledig betalen van het overeengekomen bedrag, behoudt Droom & Speel zich het recht om de producten niet mee te geven en de waarborg in rekening te brengen.

 • Alle (gemaakte) kosten welke Droom & Speel door niet-tijdige betaling maakt (bv. Prijs en /of verzendkosten van de reeds afgehaalde/verzonden uitnodigingen) kunnen daarnaast op de huurder/klant worden verhaald.

11. Verplichtingen van de huurder.

De huurder/klant is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder:

 • De gehuurde goederen zorgvuldig te behandelen en alleen binnen te gebruiken. De door de huurder/klant aangekochte producten kunnen uiteraard wel buiten gebruikt worden.

 • Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;

 • Droom & Speel ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;

 • Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Droom & Speel ter zake te vrijwaren;

 • De gehuurde goederen niet onder te verhuren aan derden en aan hen geen beschikbaarstelling te verlenen binnen de periode van de overeenkomst.

 • Schade aan de gehuurde goederen, ontstaan tijdens het gebruik ervan, mede te delen aan Droom & Speel.

 • Conform de algemene zorgvuldigheidsplicht, al het nodige te doen teneinde verzwaring van schade tegen te gaan;

12. Meldingsverplichtingen van de huurder.

De huurder/klant dient Droom & Speel in te lichten indien er beslag wordt gelegd op huurders/klant roerende of onroerende goederen of op de onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Droom & Spel dreigen te worden geschaad.

13. Informatieverplichtingen van Droom & Speel.

Droom & Speel geeft via de website www.droomenspeel.be en schriftelijk de mogelijkheid om kennis te nemen van de algemene voorwaarden.

14. Schade en gebreken.
 • Droom & Speel en de huurder/klant stellen ten laatste bij de afhaling van de pakketten schriftelijk vast dat de overeengekomen bestelling in ontvangst is genomen. De huurder/klant verklaart daarmee de bestelling te hebben ontvangen in de staat overeenkomstig de bestelling.

 • De huurder/klant neemt de producten in ontvangst en zal, indien hij alsnog vaststelt dat het goed niet in goede staat van onderhoud verkeert, Droom & Speel hiervan in kennis stellen. De huurder/klant is verplicht al het nodige te doen, teneinde verdere vergroting van schade te voorkomen.

 • Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Droom & Speel slechts op de vestigingsplaats aanbrengen of verrichten. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van huurder/klant is ontstaan, heeft de huurder recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van deze overeenkomst en zal Droom & Speel indien noodzakelijk hiervoor het vervoer/levering voorzien.

 • Droom & Speel behoudt zich het recht om schade, gebreken, ontbreken van apparatuur/goederen of slecht terug bezorgde apparatuur te melden en te verhalen op de huurder tot 14 dagen na het terugbrengen van de apparatuur/goederen.

15. Aansprakelijkheid.
 • Voor schade die aan de huurder/klant of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen zou kunnen ontstaan is Droom & Speel niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen, behoudens de wettelijke aansprakelijkheid van de onderneming bij overlijden of bij een lichamelijk letsel van de huurder/klant of derden ten gevolge van een gebrek in het gehuurde goed.

 • De huurder/klant zal Droom & Speel terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

16. Opzegging en ontbinding.
 • De huurder/klant en Droom & Speel hebben het recht om de huurovereenkomst overeenkomstig de wettelijke bepalingen te beëindigen

 • De beëindiging door de huurder/klant kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen op de vestigingsplaats van Droom & Speel tenzij anders schriftelijk is afgesproken.

 • Droom & Speel behoudt zich het recht om zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst op te schorten of voor ontbonden indien de huurder: enige voor hem uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt.

17. Onmogelijkheid om de gehuurde goederen terug te bezorgen.
 • Indien de huurder/klant niet in staat is of opzettelijk, om welke redenen dan ook, de gehuurde goederen aan Droom & Speel terug te (laten) bezorgen, dan dient de huurder/klant aan Droom & Speel een door Droom & Speel te bepalen schadevergoeding te betalen, dit ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

18. Verzekering.
 • Voor beschadigingen (niet door slijtage) door de huurder/klant of derden veroorzaakt, alsook verlies ten gevolge van diefstal, behoudt Droom & Speel zich het recht zijn verzekering op de hoogte te stellen en deze kan indien nodig worden verhaald op de verzekering van de huurder/klant, of bij ontbreken ervan, op de huurder/klant zelf.

19. Diversen.
 • Wijzigingen en aanvullingen of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken – ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt – zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

20. Geschillen en bevoegde rechtbank.
 • Op alle rechtsbetrekkingen tussen huurder/klant en Droom & Speel is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 • Alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar Droom & Speel gevestigd is.

21. Intellectueel eigendomsrecht.
 • Droom & Speel behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder op alle ontwerpen, tekeningen, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, foto's … tenzij partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

 • De klant mag genoemde eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Droom & Speel kopiëren of op één of andere wijze gebruiken.

 • Het eigendomsrecht van alle verhuurde goederen behoort toe aan Droom & Speel

22. Privacy.
 • De persoonsgegevens worden uitsluitend door Droom & Speel gebruikt.

 • De persoonsgegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij voor de betalingstransacties die nodig zijn.

Andere Pakketten

Magische Slaap- en kidsfeestjes

© 2024 | Droom & Speel

Volg ons

Adres

Kirsten Audenaert
Hoogland 18
9120 Vrasene (Beveren)
Btw.: BE 0761.786.035

info@droomenspeel.be
Tel.: +32 486 24 43 38

Voorwaarden en Privacy